Reklamace

 

V případě, že věc při převzetí kupujícím není ve shodě s kupní smlouvou (dále jen "rozpor s kupní smlouvou"), má kupující spotřebitel právo na to, aby prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu věc uvedl do stavu odpovídajícího kupní smlouvě, a to podle požadavku kupujícího spotřebitele buď výměnou věci anebo její opravou. Není-li však takový postup možný, může kupující spotřebitel požadovat přiměřenou slevu z ceny věci nebo může kupující od smlouvy odstoupit.

To ale neplatí, pokud kupující spotřebitel před převzetím věci o rozporu s kupní smlouvou věděl nebo rozpor s kupní smlouvou sám způsobil. Rozpor s kupní smlouvou, který se projeví během šesti měsíců ode dne převzetí věci, se považuje za rozpor existující již při jejím převzetí, pokud to neodporuje povaze věci nebo pokud se neprokáže opak.

Rozporem s kupní smlouvou se zejména rozumí, že prodávaná věc nemá jakost a užitné vlastnosti, které jsou smlouvou požadované, prodávajícím, výrobcem nebo jeho zástupcem popisované, nebo na základě jimi prováděné reklamy očekávané, popřípadě jakost a užitné vlastnosti pro věc takového druhu obvyklé, že neodpovídá požadavkům právních předpisů, není v tomu odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a neodpovídá účelu, který prodávající pro použití věci uvádí nebo pro který se věc obvykle používá.

Dodavatel vyrozumí spotřebitele o vyřízení reklamace pomocí prostředků na komunikaci na dálku, zpravidla pomocí zprávy odeslané na emailovou adresu spotřebitele, případně telefonicky. 

ZÁRUČNÍ DOBA

Na veškeré zboží je poskytována záruční doba 24 měsíců.

Záruční doba začíná běžet převzetím zboží zákazníkem, a tato se případně dále prodlužuje o dobu, po kterou bylo zboží v záruční opravě. Dojde-li k výměně zboží, počíná běžet nová záruka v délce 24 měsíců.

Záruka se pak nevztahuje na následující případy:

 • poškození pouzdra, náramku/řemínku běžným opotřebením
 • na ztrátu barvy, odření pokovených částí hodinek
 • vypadnutí kamínku v důsledku mechanického poškození či nesprávného používání
 • poškození nevhodným, nebo neodborným zacházením
 • ​vodou poškozený strojek v důsledku nesprávného použití,  viz. vodotěsnost
 • záruka se nevztahuje na výměnu baterie*

* Životnost baterie se počítá od okamžiku vložení do hodinek ve výrobním závodě a slouží výhradně pro kontrolní účely. Na výměnu baterie se záruka nevztahuje, ale baterii Vám ochotně na požádání vyměníme. Baterii hodinek si můžete nechat vyměnit i v kvalitním hodinářství v okolí Vašeho bydliště. U vodotěsných hodinek požadujte tlakovou zkoušku vodotěsnosti. Za vodotěsnost hodinek po výměně baterie zodpovídá servis, který tuto službu vykonal.

Upozornění: pravidelně kontrolujte a dotahujte šroubky spojující řemínek s pouzdrem hodinek a šroubky vespod pouzdra

Reklamace a její uplatnění

V případě, že se v průběhu záruční doby vyskytne vada, má kupující, v závislosti na povaze této vady, při uplatnění záruky tato práva:

 • jde-li o nepodstatné porušení kupní smlouvy, právo na bezplatné, řádné a včasné odstranění vady, právo na výměnu vadného zboží, není-li to vzhledem k povaze vady neúměrné, a není-li takový postup možný, právo na přiměřenou slevu z kupní ceny nebo právo odstoupit od kupní smlouvy
 • jde-li o podstatné porušení kupní smlouvy bránící řádnému užívání zboží, právo na výměnu vadného zboží nebo právo odstoupit od kupní smlouvy
 • jde-li o nepodstatné porušení kupní smlouvy vyskytující se ve větším počtu nebo opakovaně a bránící řádnému užívání zboží, právo na výměnu vadného zboží nebo odstoupení od kupní smlouvy
 • jde-li o nepodstatné odstranění kupní smlouvy, které nebrání řádnému užívání věci a nepožaduje-li výměnu věci, právo na přiměřenou slevu z kupní ceny nebo odstoupení od kupní smlouvy

Kupující je povinen dodané zboží prohlédnout a bez zbytečného odkladu informovat prodávajícího o zjištěných závadách. Kupující může oznámit oprávněnou reklamaci jednou z následujících možností:

 • na e-mailovou adresu provozovatele info@brawat.cz
 • poštou na adresu provozovatele (viz níže)
 • telefonicky na tel. č.: +420 581 580 680
 • osobním doručením na adresu provozovatele (viz níže) a následně zaslat nebo doručit reklamované zboží v případě možnosti v originálním obalu nebo vyhovujícím přepravním obalu, s popisem závady a kopií prodejního dokladu na adresu provozovatele:
 • BRASTY GROUP s.r.o.
 • Velkomoravská 479/19
 • 779 00, Olomouc

Uplatní-li kupující právo z vadného plnění, potvrdí mu druhá strana v písemné formě, kdy právo uplatnil, jakož i provedení opravy a dobu jejího trvání. Reklamaci je možno považovat za vyřízenou až v okamžiku, kdy tuto skutečnost ohlásí obchodník spotřebiteli nehledě na to, zda byla reklamace zamítnuta či uznána. Pokud obchodník nekontaktuje spotřebitele do 30 dnů, má se za to, že vada je neodstranitelná a znalý spotřebitel tak může nárokovat cenu výrobku zpět.

Reklamace bude vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději pak do jednoho měsíce ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající s kupujícím nedohodne jinak. Při nedodržení lhůty pro vyřízení reklamace má pak spotřebitel právo na výměnu zboží nebo na odstoupení od smlouvy.

Reklamační protokol si můžete stáhnout zde (PDF).

V případě oprávněné reklamace má spotřebitel právo na náhradu nákladů spojených s reklamací. V případě neoprávněné reklamace je prodávající povinen vydat písemné odůvodnění tohoto zamítnutí a zároveň spotřebitel nemá nárok na náhradu svých nákladů spojených s vyřízením reklamace a současně ani prodejce nemá nárok na náhradu nákladů, které vznikly na jeho straně.

V případě neoprávněné reklamace bude reklamující písemně vyrozuměn a zároveň bude obeznámen o ceně opravy zboží dle posouzení servisu. Reklamující je povinen do pěti pracovních dnů od odeslání či sdělení uvedeného oznámení společnosti Brasty Group, s. r. o. písemně sdělit, zda souhlasí s cenou za opravu zboží dle sděleného návrhu, či zda opravu nepožaduje. Pokud se reklamující ve stanovené lhůtě nevyjádří, má se za to, že s návrhem nesouhlasí a zboží mu bude na náklady reklamujícího zasláno zpět v původním stavu. 
V případě, kdy je na základě posouzení servisu shledáno mechanické poškození zboží či není nalezena/potvrzena reklamovaná závada zboží, je společnost Brasty Group, s. r. o. oprávněna naúčtovat reklamujícímu účelně vynaložené náklady spojené s diagnostikou zboží a jeho dopravou.

Uživatelská sekce

Přihlásit / Registrovat

Oblíbené produkty

Můj košík 0